Geodézia AD, Stará Ľubovňa

 

Združenie GEODÉZIA A-D vzniklo v roku 2008, zlúčenim geodetov, pracujúcich v odbore od roku 1997. Zaoberáme sa činnosťou v oblasti katastra nehnuteľností, inžinierskou geodéziou a ostatnými prácami v rámci profesie. Firma pôsobí hlavne v regióne východného Slovenska.

Profesionálne skúsenosti

V združení pracujú geodeti s min. 20 ročnou praxou.

Individuálný prístup

K zákazníkom pristupujeme individuálne a snažíme sa prispôsobiť ich požiadavkám.

Seriózne jednanie

Budeme radi ak sa na nás obrátite s dopytom po kvalitných geodetických prácach.

Zodpovedná práca

Je našou povinnosťou konať podľa právnych noriem a morálnych požiadaviek.

Používame moderné digitálne technológie.

Pre kvalitné a rýchle zameranie, spracovanie a výstupy podľa Vašich požiadaviek používame moderné prístroje a pomôcky od značiek Leica, Spectra Precision, FOIF.

Ponuka našich prác

Polohopisné a výškopisné zameranie pre projektovú dokumentáciu

 • Pred samotným projektovaním Vašej stavby je potrebné projektantovi dodať polohopisný a výškopisný plán. Polohopisný a výškopisný plán zobrazuje záujmové územie vo vhodnej mierke.
 • Plán obsahuje zamerané prvky polohopisu so zobrazením výšok meraných bodov(stavebné objekty, cesty, hranice pozemkov…) To prispeje k správnemu naprojektovaniu polohy stavby, správnemu spádu kanalizácie a pod.
 • Nami vyhotovený polohopisný a výškopisný plán obsahuje aj stav katastra nehnuteľností.
 • Súčasťou polohopisného a výškopisného zamerania je technická správa, situácia so zobrazením výšok meraných podrobných bodov, spôsob pripojenia, zoznam súradníc a samozrejme všetko dodáme aj v digitálnej forme podľa požiadaviek projektanta.

Vytýčenie hraníc pozemkov

Vytýčením hranice pozemku sa rozumie prenesenie polohy a rozmeru parcely evidovanej v katastrálnej mape do terénu. Vytýčenie sa vykoná na základe podkladov z katastra nehnuteľností:

 • katastrálna mapa
 • geometrický plán
 • zoznamy súradníc
 • a pod…

Vytýčenie stavebného objektu

Vytýčenie stavebného objektu je vlastne vyznačenie priestorovej polohy stavebného objektu v teréne na základe dodanej projektovej dokumentácie. Väčšinou sa vytyčuje obvodové murivo stavby v 1. NP, prípadne obvod základov. Výškové osadenie stavby sa vykoná vyznačením stavebnej 0.00 resp. výškovej kóty podľa požiadavky objednávateľa, napr. na drevený kolík…

Porealizačné zameranie inžinierskych sieti (voda,plyn, kanál...)

Porealizačným zameraním inžinierskych sietí sa rozumie prenesenie priestorovej polohy potrubia do mapy, podla požiadaviek objednávateľa resp. správcu sietí.

Poradenský servis

Odpovieme na každú Vašu otázku ohľadom stavieb a pozemkov. Všetky tieto činnosti pre Vás na požiadanie aj dokumentárne pripravíme a vyriešime.

Geometrický plán

Geometrický plán je podklad k niektorým právnym úkonom. Je potrebný ak sa právny úkon týka len časti nehnuteľnosti, zmeny hraníc pozemkov a podobne. Napríklad pri rozdelení pozemkov, aby bolo jasné kadiaľ vedie novovzniknutá hranica, atď. Geometrický plán musí byť autorizačne overený autorizovaným geodetom a úradne potvrdený správou katastra ktorá eviduje dotknuté nehnuteľnosti. Úradné overenie znamená, že pôvodný stav podľa geometrického plánu vychádza z platných údajov katastra.

Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na:

 • zameranie stavby pre účely vydania kolaudačného rozhodnutia (pred kolaudáciou domu, garáže, prístavby…)
 • zameranie rozostavanej stavby (keď potrebujete získať úver na stavbu v banke)
 • rozdelenie nehnuteľností (keď potrebujete rozdeliť parcelu, rozparcelovať pozemok na stavebné parcely…)
 • úpravu hranice nehnuteľností (keď zamieňate so susedom časť parcely, alebo upravujete tvar parcely…)
 • určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (keď na parcelu nie je založený list vlastníctva…)
 • vyznačenie vecného bremena (keď vzniká vecné bremeno na časť parcely, napr. právo prechodu, právo uloženia inž. sietí…)
 • zlúčenie nehnuteľností (keď viacero parciel potrebujete spojiť do jednej)

Účelové mapy všetkých mierok

Účelová mapa je mapa veľkej mierky s obsahom prispôsobeným požiadavkám jej využitia resp. požiadavkám objednávateľa. Takéto mapy sú obsahovo podrobnejšie a presnejšie ako Základné mapy veľkej mierky (ZMVM), ktoré boli tvorené pre požiadavky KN. Sú doplnené o inžinierske siete a technologické zariadenia slúžiace k prevádzke resp. k výrobnej činnosti.

Ponúkame farebnú veľkoformátovú tlač až do formátu A1

Prečo s nami spolupracovať

0
+

Rokov skúseností

V združení pracujú geodeti s min. 20 ročnou praxou.
0
+

Spokojných zákazníkov

Od vzniku združenia sme vyhoveli viac ako 300 klientom.
0
+

Hotových projektov

Od roku 2008 sme ukončili viac ako 1500 zákaziek pre našich klientov.

Budúcnosť

S chuťou pokračujeme ďalej
🙂

Cenník

Ceny geodetických služieb ovplyvňuje rozsah, obtiažnosť, lokalita a presnosť prác.

Pre výpočet ceny geodetických prác sa používa SADZOBNÍK PRE NAVRHOVANIE CIEN
GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH PRÁC, vydaný spoločnosťou UNIKA a
odporúčaný Komorou Geodetov a Kartografov SR.

Neváhajte nás kontaktovať a cena bude dohodnutá individuálne s objednávateľom.

Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať

Poslať správu

Adresa

Geodézia AD, združenie geodetov
Námestie gen. Štefánika č.6
Stará Ľubovňa, 064 01

2 poschodie, číslo dverí 50

Pracovná doba

pondelok – piatok … 07:30 – 15:30

Telefón

Ján Arendač

+421 903 328 471

Jozef Demura

+421 903 328 465

Email

info (zavináč) GeodeziaAD.sk

Geodézia AD, združenie geodetov

Sme tu pre Vás.

Neváhajte nás kontaktovať s Vašimi požiadavkami.